واحد های تحت پوشش

 

  • اداره امور عمومی

                *  واحد حسابداری

                        **  امور حسابداري   

                        ** امور اموال          

               *    واحد تداركات 

                      **  انبارداري

                      ** كارپردازي   
                 
                *   واحد امور اداری و دبیرخانه

                     **   واحد كارگزيني

                     **   دبيرخانه  

                *   واحد خدمات

                     **  نقلیه

                           **  تاسیسات

                           **  انتظامات

                    **  خدمات عمومي شامل: تنظيفات، زيراكس، نامه رساني
 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-11-5 9:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ