رسالت معاونت پشتیبانی
رسالت معاونت پشتیبانی فراهم اوری سیستم پشتیبانی مالی,اداری وتجهیزاتی مناسب جهت حمایت از خدمات آموزشی دانشجویی و پژوهشی دانشکده است.این رسالت از طریق فعالیتهای صورت می گیرد :
  • برآورد, برنامه ریزی, جذب وتخصیص بودجه به علمی ترین وجه و در حداقل زمان ممکن .
  • برآورد, برنامه ریزی, تامین وتوزیع نیروی انسانی در مشاغل مورد نیاز با توجه به اهداف دانشکده .
  • تدارک و تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز کلیه واحدهای دانشکده بر اساس استانداردهای فنی مربوطه .
  • گسترش فرهنگ تکنولوژی اطلاعات (IT) وتحول به سمت ایجاد دانشگاه الکترونیک .
  • پیش بینی, تامین و تجهیز و بهینه سازی فضاهای فیزیکی مورد نیاز کلیه واحدهای دانشکده بر اساس استانداردهای پیشرفته خدمات اداری, آموزشی ,فرهنگی وپژوهشی .
  • ایجاد سیستم اموزش و باز اموزی کلیه کارکنان دانشکده به منظور رشد وارتقاء توانمندیهای شغلی و حرفه ای انها در راستای اهداف دانشکده .
  • ایجاد ارتباط سازمانی مناسب و تامین گسترش ارزشهای مشترک در سطوح مختلف دانشکده .
  • فراهم اوری بسترمناسب و تامین گسترش ارزشهای مشترک در سطوح مختلف دانشکده .
  • فراهم اوری بستر مناسب رشد وتعالی جنبه های آشکار وغیر آشکار فرهنگ سازمانی
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-23 14:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ