منشور اخلاقی

  دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی
 
 • ارزشهــای اسلامی را پــاس داریـم.
 • احتـرام و شخصيت افـراد را حفظ کنیـم.
 • زمینه مشارکت همگان را فـراهم سازیـم.
 • در کارها استقامت داشته و به خدا توکل کنیم.
 • بـا مراجعان مهـربـان و فروتـن باشیــم.
 • صداقت و ادب را درگفتـار رعـایت کنیم.
 • کارهـا را آسـان و تـسريـع کنیـم.
 • نـظم ودقـت را رعـايـت كنيـم.
 • از مـنـابـع ، استـفـاده بهینـه کنیـم.
 • آموزش و پژوهش را سرلوحه كارها قرار دهيم.
 • مهارتهای فردي و حـرفه ای را بیـاموزیم.
 • از خدمات ارزنده افراد قـدرداني كنيم.
 • مسئوليت وظايف راپذيرفته و پاسخگو باشيم.
 • در كارها تفكر نموده و در پاسخ تأمل نماييم.
 • به عهد خود وفا نموده و امـانت دار باشيم.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-23 14:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ