آمار کارکنان و اعضای هیئت علمی

جدول مقایسه سرانه کارکنان به اعضای هیات علمی
 

عنوان

تعداد اعضای هیات علمی

تعداد کارکنان

نسبت سرانه کارکنان به هیات علمی

سایر دانشکده ها

599

1277

2.1

دانشکده مدیریت

9

35

 4.71

 

 جدول تعداد کارکنان غیر هیات علمی به تفکیک مدرکتحصیلی و نوع استخدام 
 
استخدام
مدرک
رسمی
پیمانی
طرحی
قراردادی
جمع
درصد نسبت به کل
زیر دیپلم
-
-
-
3
3
1/12%
دیپلم
-
-
-
1
1
6%
فوق دیپلم
1
-
-
3
3
6%
لیسانس
5
6
4
3
18
5/54%
فوق لیسانس
6
1
-
-
7
1/18%
دکتری
-
1
-
-
1
3%
جمع
12
8
4
10
33
100%
نسبت پرسنل موجود به کل
33/0
24/0
12/0
30/0
100
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-30 9:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ