اساتید هیئت علمی دانشکده مدیریت و سوابق پژوهشی
 
رديفنام و نام خانوادگیسمترزومه
1 امید براتی  رئیس دانشکده cv 
2ریتا رضاییمعاون پژوهشیcv  
 3 زهرا کاوسیمعاون آموزشی  cv 
 4 رکسانا شریفیان هیئت علمی cv 
5 محترم نعمت اللهی هیئت علمی  cv 
6 ناهید حاتم هیئت علمی cv  
7 زهرا محمود زاده ثاقب هیئت علمی cv  
8 پیوند باستانی هیئت علمی cv  
 9 علی کشتکاران هیئت علمی cv  
 10 رامین روانگرد  هیئت علمی cv 
11 عبدالصالح جعفری هیئت علمی  cv 
12 محمود رضا پیروی هیئت علمی  cv 
13 احمد توحیدی  هیئت علمیcv  
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-21 12:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ