1- بررسی هزینه های درمانی بیمه شدگان بر اساس ویژگی های دموگرافیک و نوع بیمه (اجباری ، اختیاری و ....)

2- عوامل موثر بر الگوی تجویز دارو در بیماران سرپایی مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی 

3- تعیین عوامل موثر بر تقاضای القایی خدمات سلامتی در بیمارستان های ملکی سازمان تامیم اجتماعی

4-شناسایی و دسته بندی خدمات پرهزینه (سرپایی و بستری) و پرمراجعه در تخصص های مختلف پزشکی

5- بررسی سیاست گذاری ونظارت بر تولید ،مصرف و واردات دارو در سازمان تامین اجتماعی 

6- ارزیابی اجرای دستور العمل های مراقبت های مدیریت شده در بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی 

7- طراحی الگوی ورود و خروج داروها دبه/ار فارماکوپه دارویی تحت پوشش بیمه ها 

8- سنجش شاخص های دسترسی و اثربخشی خدمات در درمان مستقیم و غیر مستقیم

9- طراحی الگوی ارزیابی فن آوری سلامت برای تجهیزات پزشکی در حوزه درمان مستقیم

10-طراحی الگوی تعامل نظام های سلامت و بیمه ای در خصوص مسائل و موضوعات مرتبط با تولیت 

11-طراحی الگوی تعامل نظام های سلامت و بیمه ای در خصوص تامین مالی

12-طراحی الگوی تعامل نظام های سلامت و بیمه ای در خصوص مسائل و موضوعات مرتبط با تدارک خدمات
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-21 12:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ