اولويت های  پژوهشي

4-2

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

1-4-2

گروه مدیریت اطلاعات سلامت

1-1-4-2

مطالعه مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی در راستای ارتقا کیفیت اطلاعات سلامت

2-1-4-2

مطالعات سامانه های اطلاعات سلامت و سامانه های اطلاعات بیمارستانی

3-1-4-2

طراحی و الگو سازی سامانه های تصمیم یار و پشتیبان تصمیم سلامت

4-1-4-2

مطالعات استاندارد سازی داده ها و اطلاعات پزشکی

5-1-4-2

طراحی و راه اندازی سامانه های اطلاعاتی در حوزه سلامت

6-1-4-2

مطالعات مرتبط با سلامت همراه

7-1-4-2

مدل سازی در زمینه های مرتبط با داده های سلامت با بکارگیری روش های داده کاوی

8-1-4-2

مطالعات مرتبط با پرونده الکترونیکی سلامت

9-1-4-2

مطالعات مرتبط با سامانه ثبت بیماری ها و داده های سلامت (رجیستری)

10-1-4-2

مطالعات استاندارد تبادل اطلاعات و مسایل امنیتی مربوطه

11-1-4-2

مطالعات استانداردهای امنیتی سامانه ها ی اطلاعاتی سلامت

12-1-4-2

مطالعات یکپارچه سازی سامانه های اطلاعات سلامت

13-1-4-2

مطالعات ارزیابی عملکرد سامانه های اطلاعاتی بیمارستانی

14-1-4-2

مطالعات امکان سنجی بکارگیری و راه اندازی فناوری های نوین در نظام سلامت

15-1-4-2

ارزیابی کیفیت وب سایت های حوزه سلامت

16-1-4-2

ارزیابی میزان کارایی و اثر بخشی پروزه های فناوری اطلاعات در حوزه سلامت

17-1-4-2

مطالعات مرتبط با ارائه مدل های ارزیابی

18-1-4-2

مطالعات مرتبط با سیستم اطلاعات جغرافیایی

2-4-2

گروه مديريت خدمات بهداشتي

1-2-4-2

مطالعات استراتژيهاي بهبود شاخص هاي سلامت ؛پوشش خدمات ؛ دسترسي؛ عدالت و ...

2-2-4-2

مطالعات ارزیابی اصلاح ساختار سازماني و تدوین استانداردهای عملکردی مورد نیاز در واحدهای سیستم بهداشت ودرمان

3-2-4-2

مطالعات استراتژيهاي بهبود شاخصهاي كارايي،اثربخشي و ارتقاء كيفيت در نظام سلامت

4-2-4-2

مطالعه عملکرد نظام سلامت ، مکانیزم های خرید خدمت در نظام سلامت

5-2-4-2

مطالعات مديريت بحران حوادث غير مترقبه در سازمانهاي بهداشتي درماني

6-2-4-2

مطالعات مربوط به تعیین بار بیماری و بار اقتصادی بیماری های مختلف

7-2-4-2

توریسم درمانی و امکان سنجی آن با توجه به وضعیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

8-2-4-2

مطالعات جامعه نگر نسبت به سازمانهاي بهداشتي درماني با تمركز بر رضايت مشتري

9-2-4-2

مطالعات پیرامون هزینه مطلوبیت روش های درمانی مختلف در بیماری های مختلف

10-2-4-2

بررسی هزینه  اثربخشی اقدامات انجام شده در بخش های بهداشتی درمانی آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

11-2-4-2

بررسی تاثیرات اصلاحات انجام شده در نظام سلامت بر روی کارایی و اثر بخشی و رضایت بیماران

12-2-4-2

بررسی شاخص های بیمارستانی و بهداشتی قبل و بعد از اجرای اصلاحات مختلف در نظام سلامت

13-2-4-2

بررسی مداخلات مختلف در زمینه بهبود وضع نیروی انسانی شاغل در مراکز درمانی و ستادها

14-2-4-2

مطالعات سیاستگذاری در عرصه سلامت و نظام بهداشتی درمانی کشور

3-4-2

گروه اقتصاد سلامت

1-3-4-2

مطالعات اقتصادی در سلامت و حوزه های بهداشت و درمان

2-3-4-2

اقتصاد بهداشت در نظام سلامت 

3-3-4-2

ارزیابی فناوری سلامت (HTA)

4-3-4-2

ارزیابی اقتصادی مداخلات بهداشتی ، درمانی

5-3-4-2

قیمت تمام شده خدمات مختلف در مراکز بهداشتی درمانی

6-3-4-2

مطالعات هزینه – درآمد در مراکز بهداشتی درمانی به تفکیک بخشهای مختلف و ارائه راهکارهای لازم

7-3-4-2

بررسی عرضه و تقاضای نیروی انسانی در مراکز بهداشتی درمانی

8-3-4-2

مطالعات فارماکواکونومی (اقتصاد دارو)

9-3-4-2

بررسی وضعیت شاخص های عملکردی و اقتصادی در مراکز بهداشتی درمانی

10-3-4-2

بررسی تاثیر طرح تحول بر بخش سلامت با رویکرد اقتصادی

11-3-4-2

مطالعات پیرامون بیمه های پایه و مکمل

12-3-4-2

تاثیر گایدلاین های بالینی بر افزایش کیفیت خدمات ، کاهش خطاهای پزشکی و جلوگیری از هدر رفت منابع

13-3-4-2

ارزیابی روش پرداخت به پزشک خانواده در سطح استان فارس

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-30 9:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ