حیطه فناوری اطلاعات سلامت

دانشکده مدیریت

امتیاز

اولویت

8

بهره گیری کاربردی از فناوری­های جدید در تغییر رفتارهای سلامت جامعه (public health) بر پایه واقعیت­های بهداشتی و درمانی موجود در شهر شیراز

1/8

بکارگیری و نگهداری موفق سیستم های اطلاعاتی بهداشتی و پرونده الکترونیک سلامت HER  - HIS )  ) در مراکز درمانی و بهداشتی شهر شیراز منطبق بر اهداف اقتصاد مقاومتی و اهداف کلان بهداشتی و درمانی

9/7

توسعه و بکارگیری فناوری­های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در توسعه سلامت (VR  + AR )

5/8

تصمیم گیری و تصمیم یاری در کاهش نرخ خطاهای تشخیصی و درمانی در سازمان­های بهداشت محور

4/7

ریجستری های پزشکی

3/8

استفاده از پتانسیل­های شبکه­ها و رسانه­های اجتماعی در توسعه سلامت

1/8

نقش اینترنت  اشیاء در سلامت و بررسی نحوه تعریف و بکارگیری در حوزه بهداشت و سلامت فارس

9

توسعه علوم کاربردی داده­ها و مهندسی داده Data Sciences)) در تشخیص زودهنگام و کاهش هزینه­های درمانی

3/8

حاکمیت داده امنیت و محرمانگی

8/8

مطالعه و توسعه ارایه خدمات سلامت همراه ( M-health) با هدف توسعه عدالت تشخیصی و درمانی در فارس

7/7

شناخت، توسعه و ایجاد توانایی بهره­گیری از تکنولوزی بازی در حوزه سلامت ( (  Gamification

8

بررسی، طراحی و توسعه سیستم­های مراقبت بیمار محور (Patient-Centered Care Systems) در مراکز تشخیصی و درمانی فارس

7

بررسی و توسعه استخراج داده­های غیر ساخت یافته از مدارک پزشکی جهت ایجاد و توسعه دانش  (Information Retrieval and Digital Libraries )

 

 

حیطه تحقیقات نظام سلامت

دانشکده مدیریت

امتیاز

اولویت

14

تهیه مدل بومی برای ارزیابی سطح اقتصادی اجتماعی در ارزیابی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

22

ارزیابی عملکرد نظام سلامت در زمینه پوشش همگانی سلامت

23

سنجش تاثیر اصلاحات نظام سلامت بر دستیابی به اهداف پوشش همگانی سلامت

23

 ارزیابی اقتصادی مراقبت های بهداشتی و درمانی

22

تحلیل و اندازه گیری بار  بیماری های واگیر و غیر واگیر

20

توانمند سازی مدیران و کارکنان نظام سلامت

15

تحلیل سیاست های جاری نظام سلامت

21

بررسی تحلیل آموزشهای ارائه شده با نیازهای موجود در دانشجویان دانشگاهها دانشکده و موسسات مختلف تحت نظارت وزارت بهداشت-درمان و آموزش پزشکی

19

پیشنهاد ارائه مدل و کاهش هزینه های نظام سلامت

25

ارایه الگوی اجرای راهنماهای طبابت بالینی در نظام سلامت و تاثیر آن بر کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت خدمات

21

شناسایی و تحلیل گزینه های سیاستی برای حل مشکلات و چالش های نظام سلامت

 

 

حیطه  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دانشکده مدیریت

امتیاز

اولویت

14

تهیه مدل بومی برای ارزیابی سطح اقتصادی اجتماعی در ارزیابی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

22

ارزیابی عملکرد نظام سلامت در زمینه پوشش همگانی سلامت

23

سنجش تاثیر اصلاحات نظام سلامت بر دستیابی به اهداف پوشش همگانی سلامت

23

 ارزیابی اقتصادی مراقبت های بهداشتی و درمانی

22

تحلیل و اندازه گیری بار  بیماری های واگیر و غیر واگیر

20

توانمند سازی مدیران و کارکنان نظام سلامت

15

تحلیل سیاست های جاری نظام سلامت

21

بررسی تحلیل آموزشهای ارائه شده با نیازهای موجود در دانشجویان دانشگاهها دانشکده و موسسات مختلف تحت نظارت وزارت بهداشت-درمان و آموزش پزشکی

19

پیشنهاد ارائه مدل و کاهش هزینه های نظام سلامت

25

ارایه الگوی اجرای راهنماهای طبابت بالینی در نظام سلامت و تاثیر آن بر کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت خدمات

21

شناسایی و تحلیل گزینه های سیاستی برای حل مشکلات و چالش های نظام سلامت

 

اولويت های  پژوهشي
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-1-29 9:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ