حیطه فناوری اطلاعات سلامت

 

 •      بهره گیری کاربردی از فناوری¬های جدید در تغییر رفتارهای سلامت جامعه (public health) بر پایه واقعیت¬های بهداشتی و درمانی موجود در شهر شیراز
 •           بکارگیری و نگهداری موفق سیستم های اطلاعاتی بهداشتی و پرونده الکترونیک سلامت HER  - HIS )  ) در مراکز درمانی و بهداشتی شهر شیراز منطبق بر اهداف اقتصاد مقاومتی و اهداف کلان بهداشتی و درمانی
 •          توسعه و بکارگیری فناوری¬های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در توسعه سلامت (VR  + AR )
 •           تصمیم گیری و تصمیم یاری در کاهش نرخ خطاهای تشخیصی و درمانی در سازمان¬های بهداشت محور
 •          ریجستری های پزشکی
 •         استفاده از پتانسیل¬های شبکه¬ها و رسانه¬های اجتماعی در توسعه سلامت
 •           نقش اینترنت  اشیاء در سلامت و بررسی نحوه تعریف و بکارگیری در حوزه بهداشت و سلامت فارس
 •            توسعه علوم کاربردی داده¬ها و مهندسی داده Data Sciences)) در تشخیص زودهنگام و کاهش هزینه¬های درمانی
 •            حاکمیت داده امنیت و محرمانگی
 •       مطالعه و توسعه ارایه خدمات سلامت همراه ( M-health) با هدف توسعه عدالت تشخیصی و درمانی در فارس
 •           شناخت، توسعه و ایجاد توانایی بهره¬گیری از تکنولوزی بازی در حوزه سلامت ( (  Gamification
 •           بررسی، طراحی و توسعه سیستم¬های مراقبت بیمار محور (Patient-Centered Care Systems) در مراکز تشخیصی و درمانی فارس
 •           بررسی و توسعه استخراج داده¬های غیر ساخت یافته از مدارک پزشکی جهت ایجاد و توسعه دانش  (Information Retrieval and Digital Libraries )
 •  
 •  
 • حیطه تحقیقات نظام سلامت
 •           تهیه مدل بومی برای ارزیابی سطح اقتصادی اجتماعی در ارزیابی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 •            ارزیابی عملکرد نظام سلامت در زمینه پوشش همگانی سلامت
 •             سنجش تاثیر اصلاحات نظام سلامت بر دستیابی به اهداف پوشش همگانی سلامت
 •             ارزیابی اقتصادی مراقبت های بهداشتی و درمانی
 •            تحلیل و اندازه گیری بار  بیماری های واگیر و غیر واگیر
 •             توانمند سازی مدیران و کارکنان نظام سلامت
 •             تحلیل سیاست های جاری نظام سلامت
 •          بررسی تحلیل آموزشهای ارائه شده با نیازهای موجود در دانشجویان دانشگاهها دانشکده و موسسات مختلف تحت نظارت وزارت بهداشت-درمان و آموزش پزشکی
 •            پیشنهاد ارائه مدل و کاهش هزینه های نظام سلامت
 •           ارایه الگوی اجرای راهنماهای طبابت بالینی در نظام سلامت و تاثیر آن بر کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت خدمات
 •        شناسایی و تحلیل گزینه های سیاستی برای حل مشکلات و چالش های نظام سلامت
 •  
 •  
 • حیطه  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 •            تهیه مدل بومی برای ارزیابی سطح اقتصادی اجتماعی در ارزیابی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 •              ارزیابی عملکرد نظام سلامت در زمینه پوشش همگانی سلامت
 •            سنجش تاثیر اصلاحات نظام سلامت بر دستیابی به اهداف پوشش همگانی سلامت
 •              ارزیابی اقتصادی مراقبت های بهداشتی و درمانی
 •            تحلیل و اندازه گیری بار  بیماری های واگیر و غیر واگیر
 •          توانمند سازی مدیران و کارکنان نظام سلامت
 •              تحلیل سیاست های جاری نظام سلامت
 •           بررسی تحلیل آموزشهای ارائه شده با نیازهای موجود در دانشجویان دانشگاهها دانشکده و موسسات مختلف تحت نظارت وزارت بهداشت-درمان و آموزش پزشکی
 •            پیشنهاد ارائه مدل و کاهش هزینه های نظام سلامت
 •        ارایه الگوی اجرای راهنماهای طبابت بالینی در نظام سلامت و تاثیر آن بر کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت خدمات
 •         شناسایی و تحلیل گزینه های سیاستی برای حل مشکلات و چالش های نظام سلامت
 •  

 

 


 

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-28 12:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ