ردیف  نام و نام خانوادگی سمت
 1دکتر امید براتیرئیس دانشکده
 2  دکتر ریتا رضایی  معاون پژوهشی
 3 دکتر ناهید حاتم عضو هیئت علمی دانشکده
 4 دکتر محترم نعمت الهی  عضو هیئت علمی دانشکده
 5 دکتر رکسانا شریفیان  عضو هیئت علمی دانشکده
 6 دکتر زهرا محمود زاده ثاقب  عضو هیئت علمی دانشکده
 7 دکتر زهرا کاووسی  عضو هیئت علمی دانشکده
 8 دکتر رامین روانگرد  عضو هیئت علمی دانشکده
 9 دکتر عبدالصالح جعفری  عضو هیئت علمی دانشکده
 10 دکتر محمد رضا پیروی  عضو هیئت علمی دانشکده
 11 دکتر علی کشتکاران  عضو هیئت علمی دانشکده
 12 دکتر پیوند باستانی  عضو هیئت علمی دانشکده
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-11-4 13:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ