باسمه تعالي

برنامه آموزشي نيمسال اول 98-97 دانشجويان کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت ورودي97

روزهاي هفته

 

ساعت

مشخصات درس

10- 8

12-10

15-13

17-15

شنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

آناتومي

188602

خانم ناطقیان و آقای موسس

4/11/97  ( 12 10 )

رياضيات

188606

دکترپارسایی

29/10/97 ( 10 8 )

 

فارسي

237203

گروه 3

24/10/97  ( 8 )

 

 

يكشنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

فيزيولوزي

188601

خانمها فرخی پور و اکبری

2/11/97 ( 15 13 )

اصول مديريت

188618

دکتر  باستانی

23/10/97 ( 12 10 )

زبان پيش دانشگاهي

221207

گروه9

22/10/97  ( 8 )

 

 

دوشنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

آشنايي با سيستم عامل

188616

کلاس کامپیوتر

دكتر نصيري

26/10/97  ( 10 8  )

آشنايي با سيستم عامل

188616

کلاس کامپیوتر

دكتر نصيري

26/10/97  ( 10 8  )

فارسي

237203

گروه3

24/10/97  ( 8 )

 

 

سه شنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

تربيت بدني 1

649201

گروه 34و35خواهران

گروه 11 برادران

 

انديشه اسلامي 1

1- 261207

گروه 20خواهران

1/11/97  ( 12 10 )

 

زبان پيش دانشگاهي

221207

گروه 9

22/10/97  ( 8 )

 

 

 

چهارشنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

 

 

 

 

             

 

باسمه تعالي

برنامه آموزشي نيمسال اول 98-97 دانشجويان کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت ورودي96

روزهاي هفته

 

ساعت

مشخصات درس

10- 8

12-10

15-13

17-15

شنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

مدیریت فناوری در حوزه سلامت

188611

مهندس سعیدی نژاد

25/10/97 ( 10 8 )

انقلاب اسلامی

1 261209

گروه 10خواهران

26/10/97  ( 13:30 12:30  )

عوامل بیماری زا و بیماری های عفونی

188604

دکترمودب

1/11/97  ( 10 8 )

 

عوامل بیماری زا و بیماری های عفونی

188604

دکترها خدادادی بحرینی میکائیلی معتمدی

1/11/97  ( 10 8 )

 

يكشنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

زبان عمومی (2)

221202

گروه 8

22/10/97  ( 8 )

 

فناوری اطلاعات سلامت (2)

188628

مهندس سعیدی نژاد

2/11/97  ( 12 10 )

 

 

سه شنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

آمار حیاتی استنباطی

188622

4/11/97  ( 10 8 )

خانم فقیه

مدیریت فناوری در حوزه سلامت

188611

دکتر محمودزاده

25/10/97 ( 10 8 )

 

تربيت بدني 2

649202

گروه 9 خواهران

 

 

چهارشنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

 

زبان عمومی (2)

221202

گروه 8

22/10/97  ( 8  )

 

 

سیستم های طبقه بندی و کدگذاری بیماری ها (1)

188612

12:30 - 10

خانم دانيالي

29/10/97  ( 15 13 )

مدیریت اطلاعات سلامت (2)

188610

خانم خرمندار

23/10/97  ( 15 13  )

 

 

باسمه تعالي

برنامه آموزشي نيمسال اول 98-97 دانشجويان کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت ورودي95

 

روزهاي هفته

 

ساعت

مشخصات درس

10- 8

12-10

15-13

17-15

شنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

 

 

 

 

يكشنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

   

 

 

دوشنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

مبانی حسابداری و اقتصاد سلامت

188644

آقای ماهر دکتر کشاورز

4/11/97  ( 12 10 )

انفورماتیک سلامت (1)

188641

دکتر محمودزاده

30/10/97  ( 15 13 )

 

شبکه کامپیوتر و امنیت سیستم

188626

مهندس  سعيدي

27/10/97  ( 10 8 )

شبکه کامپیوتر و امنیت سیستم

188626

مهندس سعيدي

27/10/97  ( 10 8 )

سه شنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

تفسیر موضوعی قرآن

1 261211

گروه 19خواهران

24/10/97 ( 12 10 )

 

روش تحقيق

188623

13-10

دكتر رضايي

1/11/97  ( 15 13 )

 

زبان تخصصی (2) IT

188615

3/11/97  ( 8 )

 

 

چهارشنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

بیماری شناسی اختصاصی (2)

188624

دکتر شیرالی

22/10/97  ( 10 8 )

کدگذاری مرگ و میر

188636

12:30 10

خانم فرهمند

29/10/97 ( 10 8 )

آشنایی با ساختار نظام سلامت

188645

دکتر خوارزمی

25/10/97  ( 15 13 )

 

             

 

باسمه تعالي

برنامه آموزشي نيمسال اول 98-97 دانشجويان کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت ورودي94

روزهاي هفته

 

ساعت

مشخصات درس

10- 8

12-10

15-13

17-15

شنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

 

 

 

 

يكشنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

کارآموزی در عرصه (1)

188646

8-14

 

کارآموزی در عرصه (1)

188646

8-14

 

کارآموزی در عرصه (1)

188646

14-8

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2 261210

گروه 20 خواهران

29/10/97  ( 13:30 12:30 )

دوشنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

کارآموزی در عرصه (1)

188646

14-8

کارآموزی در عرصه (1)

188646

8-14

کارآموزی در عرصه (1)

188646

 

14-8

 

سه شنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

کارآموزی در عرصه (2 )

188647

8-14

پراتيك

24/10/97  ( 12 10 )

کارآموزی در عرصه (2 )

188647

8-14

پراتيك

24/10/97  ( 12 10 )

کارآموزی در عرصه (2 )

188647

8-14

پراتيك

24/10/97  ( 12 10 )

زبان اختصاصی

HIM(2)

188631

22/10/97  ( 10 )

 

چهارشنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

کارآموزی در عرصه (2 )

188647

14 - 8

كامپيوتر

24/10/97  ( 12 10 )

کارآموزی در عرصه (2 )

188647

14 - 8

كامپيوتر

24/10/97  ( 12 10 )

کارآموزی در عرصه (2 )

188647

14 - 8

كامپيوتر

24/10/97  ( 12 10 )

 

             

 

 

 

باسمه تعالي

برنامه آموزشي نيمسال اول 98-97 دانشجويان کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت ورودي97

 

روزهاي هفته

 

ساعت

مشخصات درس

10- 8

12-10

15-13

17-15

شنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

 

 

 

 

يكشنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

   

 

 

دوشنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

مدیریت سیستم های اطلاعات بهداشتی درمانی

187315

دكتر محمودزاده

30/10/97  ( 12 10 )

مدیریت برنامه ریزی آموزشی

187321

دکتر رضایی

24/10/97  ( 10 8 )

 

 

 

سه شنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

سیستم طبقه بندی و نامگذاری نظام سلامت

187304

دکتر شریفیان

3/11/97  ( 15 13 )

سیستم های اطلاع رسانی پزشکي

260207

کلاس کامپیوتر

گروه 9

2/11/97  ( 12 10 )

سیستم طبقه بندی و نامگذاری نظام سلامت

187304

دکتر شریفیان

3/11/97  ( 15 13 )

 

چهارشنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

زبان انگلیسی پیشرفته

187324

22/10/97  ( 10 )

آمار حیاتی پیشرفته

13-10

187311

خانم دکتر علم الهدی

27/10/97  ( 10 8 )

 

 

 

 

             

باسمه تعالي

برنامه آموزشي نيمسال اول 98-97 دانشجويان کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت ورودي96

 

روزهاي هفته

ساعت

مشخصات درس

10- 8

12-10

15-13

17-15

شنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

 

 

 

 

يكشنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

 

 

سمینار تحقیق

187319

دكترها اصلاني-محمودزاده- رضايي-نصيري

29/10/97 ( 10 8 )

 

دوشنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

 

 

 

 

 

شبکه کامپیوتر و امنیت سیستم

187308

مهندس  سعيدي

22/10/97  ( 10 8 )

شبکه کامپیوتر و امنیت سیستم

187308

مهندس  سعيدي

22/10/97  ( 10 8 )

سه شنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

 

 

انفورماتیک پزشکی

187326

دکتر محمودزاده

24/10/97  ( 10 8 )

 

فناوری ارتباطات بهداشتی

187318

دکتر شریفیان

26/10/97  ( 10 8 )

فناوری ارتباطات بهداشتی

187318

مهندس سعيدي ن‍زاد

26/10/97  ( 10 8 )

فناوری ارتباطات بهداشتی

187318

مهندس سعيدي ن‍زاد

26/10/97  ( 10 8 )

چهارشنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

 

 

 

 

               

 

باسمه تعالي

برنامه آموزشي نيمسال اول 98-97 دانشجويان کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت ورودي95

 

روزهاي هفته

ساعت

مشخصات درس

10- 8

12-10

15-13

17-15

شنبه

نام درس

شماره درس

 

پایان نامه

187320

 

 

 

يكشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

دوشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

سه شنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

چهارشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

پنج شنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالي

برنامه آموزشي نيمسال اول 98-97 دانشجويان کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت ورودي94

 

روزهاي هفته

ساعت

مشخصات درس

10- 8

12-10

15-13

17-15

شنبه

نام درس

شماره درس

 

فر صت پایان نامه

100001گروه9

 

 

 

يكشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

دوشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

سه شنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

چهارشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

پنج شنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالي

برنامه آموزشي نيمسال اول 98-97 دانشجويان کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی ورودي97

روزهاي هفته

 

ساعت

مشخصات درس

10- 8

12-10

15-13

17-15

شنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

 

 

 

 

يكشنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

استانداردها و كدگذاري داده هاي بهداشت ودرمان

187607

دكتر شريفيان

24/10/97 ( 12 10 )

كليات واصطلاحات پزشكي

187602

13 - 10

دکتر عبداللهی

26/10/97  ( 12 10 )

استانداردها و كدگذاري داده هاي بهداشت ودرمان

187607

دكتر شريفيان

24/10/97 ( 12 10 )

 

سه شنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

فناوری اطلاعات بهداشت و درمان

187605

دکتر اصلاني

29/10/97  ( 12 10 )

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

260207

کلاس کامپیوتر

گروه 9

2/11/97  ( 12 10 )

 

ساختار داده های پزشکی و پرونده الکترونیک سلامت

187606

دکتر محمودزاده

1/11/97 ( 12 10 )

 

 

چهارشنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

زبان تخصصی

187601

22/10/97  ( 10 )

ساختار داده های پزشکی و پرونده الکترونیک سلامت

187606

13-11

دکتر نصيري

1/11/97 ( 12 10 )

 

 

 

 

             

 

 

 

باسمه تعالي

برنامه آموزشي نيمسال اول 98-97 دانشجويان کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی ورودي96

 

روزهاي هفته

ساعت

مشخصات درس

10- 8

12-10

15-13

17-15

شنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

 

 

 

 

يكشنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

 

 

 

 

دوشنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

کارآموزی در عرصه

187613

کارآموزی در عرصه

187613

کارآموزی در عرصه

187613

طراحی و ارزیابی سیستم های اطلاعات بهداشت و درمان (2)

187609

دکتر اکبری

22/10/97  ( 10 8 )

چهار شنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

اخلاق و جنبه هاي قانوني

دكتراصلاني

187615

24/10/97  ( 12 10 )

طراحي و پزوهش كاربردي

دكتراصلاني

187616

پراتیک

26/10/97  ( 12 10 )

 

سمینار انفورماتیک پزشکی

187610

دكترها اصلاني -نصيري -رضايي

29/10/97 ( 10 8 )

 

             

 

 

 

باسمه تعالي

برنامه آموزشي نيمسال اول 98-97 دانشجويان کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی ورودی 95

روزهاي هفته

ساعت

مشخصات درس

10- 8

12-10

15-13

17-15

شنبه

نام درس

شماره درس

 

پایان نامه

187614

 

 

 

يكشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

دوشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

سه شنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

چهارشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

پنج شنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالي

برنامه آموزشي نيمسال اول 98-97 دانشجويان کارشناسی ارشد انفورماتیك پزشكي ورودي94

 

روزهاي هفته

ساعت

مشخصات درس

10- 8

12-10

15-13

17-15

شنبه

نام درس

شماره درس

 

فر صت پایان نامه

100001گروه9

 

 

 

يكشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

دوشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

سه شنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

چهارشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

پنج شنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالي

برنامه آموزشي دانشجويان دكتري مديريت اطلاعات سلامت نيمسال اول 98-97

روزهاي هفته

ساعت

مشخصات درس

10- 8

12-10

15-13

17-15

شنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

يكشنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

پرونده الكترونيك سلامت

188114

11 - 8

دكتر شريفيان

22/10/97  ( 12 10 )

 

 

 

دوشنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

انفورماتيك سلامت

188118

11 - 8

دكتر اصلاني

25/10/97  ( 12 10 )

 

 

مديريت سيستمهاي اطلاعات سلامت

188112

دکتر نصیری

29/10/97  ( 12 10 )

 

 

سه شنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

مديريت سيستمهاي اطلاعات سلامت

188112

دكترکاوسی

29/10/97  ( 12 10 )

 

 

 

 

چهارشنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

ساختمان داده و برنامه نويسي

188105

11 - 8

دكتر نصيري

2/11/97  ( 12 10 )

 

 

 

پنج شنبه

نام درس

شماره درس

شماره کلاس

نام استاد

تاریخ امتحان

 

 

 

 

             

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-11 11:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ