برنامه آموزشي نيمسال دوم 97-98   دانشجويان کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت  ورودی 97

روزهاي هفته

ساعت

مشخصات درس

10- 8

12-10

13-15

15-17

شنبه

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

اصطلاحات پزشکی

188603

دکتر عبداللهی

9/4/98 ( 10 8 )

آمار حیاتی  توصیفی

188621

دکتر هائم

25/3/98

10 - 8

 

 زبان عمومی (1)

221201

دانشکده پیراپزشکی

1/4/98

8

 

 

سه شنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

اندیشه اسلامی(2)

2-261207

خواهران گروه11

27/3/98

10-11

 

ساختمان داده و برنامه نویسی کامپیوتر

188617

مهندس سعیدی نژاد

22/3/98

12 - 10

 

ساختمان داده و برنامه نویسی کامپیوتر

188617

مهندس سعیدی نژاد

22/3/98

12 - 10

 

 

چهارشنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

مدیریت اطلاعات سلامت (1)

188609

دکتر بشیری

3/4/98

12 - 10

فناوری اطلاعات سلامت (1)

188627

دکتر شریفیان - دکتر بشیری

مهندس سعیدی نژاد

25/4/98

12 - 10

 

زبان عمومی (1)

221201

دانشکده پیراپزشکی

1/4/98

8

 

برنامه آموزشي نيمسال دوم 97-98   دانشجويان کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت  ورودی 96

روزهاي هفته

ساعت

مشخصات درس

10- 8

12-10

15 - 13

17 - 15

شنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

داروشناسی

188620

دکتر معزی

20/3/98

10 - 8

مدیریت منابع اطلاعات سلامت

188633

دکتر برهمند

30/3/98

10 - 8

کمکهای اولیه

188643

خانم کشتکاران

29/3/98

10 - 8

کیفیت داده و سیستم اطلاعات سلامت

188637

دکتر محمودزاده

28/3/98

12 - 10

 

يكشنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

 

شاخصها و تحلیل داده های بهداشتی

188608

اقای صیادی

20/3/98

12 - 10

 

 

 

فناوری اطلاعات سلامت 3

188629

دکتر محمودزاده مهندس سعیدی نژاد

4/4/98

12 - 10

 

 

اخلاق اسلامی

3 261208

14-16

خواهران گروه 5

25/3/98

10-11

اصول مدیریت فردی و محیط کار

188619

دکتر دلاوری

2/4/98

15 - 14

 

دوشنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

بیماری شناسی اختصاصی 1

188605

دکتر شیرالی

9/4/98

15 - 14

سیستم های طبقه بندی و کدگذاری بیماری ها (2)

188613

خانم دانیالی

8/4/98

10 - 8

 

 

زبان اختصاصی IT 1

188614

26/3/98

8

 

 

 

 

سه شنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

 

 

 

 

             

                          برنامه آموزشي نيمسال دوم 97-98   دانشجويان کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت  ورودی 95

روزهاي هفته

ساعت

مشخصات درس

10- 8

12-10

15 - 13

17 - 15

شنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

 

 

 

 

يكشنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت

188640

دکتر محمود زاده

5/4/98

12 - 10

 

بیماری شناسی اختصاصی (3)

188625

دکتر شیرالی

1/4/98

12 - 10

 

پروژه تحقيق

188639

دکتر محمود زاده

23/3/98

12 - 10

 

 

مدیریت اطلاعات سلامت در بحران

188634

دکتر محمدی نیا

27/3/98

10 - 8

 

 

 

دوشنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

مبانی اپیدمیولوژی

188607

خانم  رضایی

29/3/98

12 - 10

سیستم طبقه بندی تخصصی و نام گذاری بین المللی

188635

13 10

دکتر شریفیان دکتر بشیری

8/4/98

12 - 10

 

انفورماتیک سلامت (2)

188642

دکتر اصلانی

22/3/98

10 - 8

 

سه شنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

پرونده الکترونیک سلامت

188638

دکتر شریفیان

20/3/98

12 - 10

بیمه و نظام های پرداخت

188632

خانم صالحی

3/4/98

10 -8

 

زبان اختصاصی HIM(1)

188630

26/3/98

8

 

 

             

 


 

 

برنامه آموزشي نيمسال دوم 97-98   دانشجويان کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت  ورودی 94

روزهاي هفته

ساعت

مشخصات درس

10- 8

12-10

15 - 13

17 - 15

شنبه

 

 

 

 

 

يكشنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

کارآموزی در عرصه 3

188648

اتاق پراتیک بیمارستان

14 - 8

کارآموزی در عرصه 3

188648

اتاق پراتیک بیمارستان

14 - 8

کارآموزی در عرصه 3

188648

اتاق پراتیک بیمارستان

14 - 8

دانش خانواده و جمعیت

2612085

گروه12 خواهران

16 – 18

4/4/98

10-11

دوشنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

کارآموزی در عرصه 3

188648

کلاس کامپیوتر 

14 - 8

کارآموزی در عرصه 3

188648

کلاس کامپیوتر 

14 - 8

کارآموزی در عرصه 3

188648

کلاس کامپیوتر 

14 - 8

 

سه شنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

کارآموزی د رعرصه 4

188649

اتاق پراتیک بیمارستان

14 - 8

 

کارآموزی د رعرصه 4

188649

اتاق پراتیک بیمارستان

14 - 8

کارآموزی د رعرصه 4

188649

اتاق پراتیک بیمارستان

14 - 8

 

فرهنگ و تمدن اسلام

261212

گروه 15 خواهران

16 – 18

9/4/98

10-11

چهارشنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

کارآموزی د رعرصه 4

188649

کلاس کامپیوتر  

14 - 8

 

کارآموزی د رعرصه 4

188649

کلاس کامپیوتر 

14 - 8

 

کارآموزی د رعرصه 4

188649

کلاس کامپیوتر 

14 - 8

 

 

برنامه آموزشي نيمسال دوم 98 - 97   دانشجويان دکتری مدیریت اطلاعات سلامت  ورودی 97

 

روزهاي هفته

ساعت

مشخصات درس

10- 8

12-10

15 - 13

17 - 15

شنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

 

 

طراحی و توسعه سیستم های سلامت 1

188109 ( 16 - 13 )

دکتر اکبری

22/3/98

8

 

يكشنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

 

فناوری های نوین در مدیریت اطلاعات سلامت

188122

دکترشریفیان دکتر صفدری دکتر سامی و دکتر صفوی

25/3/98

8

 

 

دوشنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

 

 

روشهای بهبود و مدیریت کیفیت اطلاعات

188115 ( 16 13 )

دکتر محمودزاده دکتر رضایی

( 8 جلسه دکتر محمود زاده 2 جلسه دکتر رضایی )

3/4/98

8

 

سه شنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

روشهای پیشرفته آماری در تحلیل داده ها

188124 ( 11 8 )

 

29/3/98

8

 

 

اصول مقاله نویسی

260214 ( گروه 2 )

17 - 15

چهارشنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

 

داده کاوی و سیستم های دانش بنیان

188111

دکتر نصیری

1/4/98

10

روشهای بهبود و مدیریت کیفیت اطلاعات

188115 ( 16 13 )

6جلسه دکتر نصیری

 3/4/98

8

 

 


 

 

برنامه آموزشي نيمسال دوم 98 - 97   دانشجويان دکتری مدیریت اطلاعات سلامت  ورودی 95

روزهاي هفته

ساعت

مشخصات درس

10- 8

12-10

16-14

18-16

شنبه

نام درس

شماره درس

 

پایان نامه

188126

 

 

 

يكشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

دوشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

سه شنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

چهارشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

پنج شنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه آموزشي نيمسال دوم 98-97   دانشجويان كارشناسي ارشدانفورماتیک ورودی 97

روزهاي هفته

ساعت

مشخصات درس

10- 8

12-10

15 - 13

17 - 15

شنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

 

 

 

 

يكشنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

      

 

 

 

دوشنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

مدیریت در انفورماتیک پزشکی

187611 (11 8 )

دکتر اصلانی دکتر کاوسی

22/3/98

12 - 10

 

طراحی و ارزیابی سیستم ها(1)

187608 

13 11

دکتر اکبری

25/3/98

12 - 10

 

کاربرد آمار در مراقبت بهداشت و درمان

187604

17 14

گروه آمار دانشکده پزشکی

دکتر پور احمد

29/3/98

12 - 10

 

سه شنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

شبکه های عصبی و سیستم های هوشمند پزشکی

187612

دکتر نصیری

1/4/98

12 - 10

 

سیستم های تصمیم گیری در بهداشت و درمان

187617

دکتر اصلانی

4/4/98

12 - 10

 

 

 

 

چهارشنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

کارگاه روش تحقیق

دکتر رضایی

بازدید از مراکز بهداشتی درمانی

 

 

 

 

 

 

برنامه آموزشي نيمسال   دوم 97 - 98  دانشجويان ارشد انفورماتیک ورودی 96

 

روزهاي هفته

ساعت

مشخصات درس

10- 8

12-10

16-14

18-16

شنبه

نام درس

شماره درس

 

پایان نامه

187614

 

 

 

يكشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

دوشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

سه شنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

چهارشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

پنج شنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه آموزشي نيمسال    اول 97-96   دانشجويان ارشد انفورماتیک ورودی 95

 

روزهاي هفته

ساعت

مشخصات درس

10- 8

12-10

16-14

18-16

شنبه

نام درس

شماره درس

 

فرصت پایان نامه

100001گروه 9

 

 

 

يكشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

دوشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

سه شنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

چهارشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

پنج شنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه آموزشي نيمسال دوم 98-97   دانشجويان کارشناسی ارشد فناوری ورودی97

روزهاي هفته

ساعت

مشخصات درس

10- 8

12-10

15 - 13

17 - 15

شنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

يكشنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

 

 

 

 

دوشنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

 

 

 

 

سه شنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

پرونده الکترونیک سلامت

187302

دکتر شریفیان

20/3/98

12 - 10

ساختمان داده و برنامه نویسی کامپیوتر

187305

مهندس سعیدی نژاد

22/3/98

12 - 10

 

ساختمان داده و برنامه نویسی کامپیوتر

187305

مهندس سعیدی نژاد

22/3/98

12 - 10

 

 

چهارشنبه

نام درس

شماره درس

كلاس

مدرس

تاریخ امتحان

مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی

187314 ( 16 13 )

دکتر محمود زاده  

26/3/98

12 - 10

روش تحقیق در علوم بهداشتی

187312

دکتر حسن زاده

29/3/98

12 - 10

کاربرد فناوری  در سلامت

187317

دکتر بشیری مهندس سعیدی نژاد

2/4/98

12 - 10

 

 

 

 

 

 

برنامه آموزشي نيمسال دوم 97-96   دانشجويان کارشناسی ارشد فناوری ورودی 96

 

روزهاي هفته

ساعت

مشخصات درس

10- 8

12-10

16-14

18-16

شنبه

نام درس

شماره درس

 

پایان نامه

187320

 

 

 

يكشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

دوشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

سه شنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

چهارشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

پنج شنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

               

 

 


 

برنامه آموزشي نيمسال دوم 97-96   دانشجويان کارشناسی ارشد فناوری ورودی 95

 

روزهاي هفته

ساعت

مشخصات درس

10- 8

12-10

16-14

18-16

شنبه

نام درس

شماره درس

 

فرصت پایان نامه

100001گروه9

 

 

 

يكشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

دوشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

سه شنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

چهارشنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

پنج شنبه

نام درس

شماره درس

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-11-3 13:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ