اعضا هيئت علمي دانشكده

اميد براتي (دكتراي مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)

CV

Email : 
barati@sums.ac.ir

 

رامين روانگرد (دکترای مديريت خدمات بهداشتي و درماني)
CV

تلفن : 2340774-6 داخلي (230)و فاكس  2340039
Email :ravangard@sums.ac.ir


 


علی کشتکاران
)دکترای مديريت منابع و رفتار سازمانی)

CV
 
- فیلد تحقیقاتی :مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی - مدیریت بیمارستانی
 
تلفن: 6-2340774 و 2340039 داخلی (203)
Email:
  keshtkaa@sums.ac.ir
 

ناهيد حاتم(دكتراي مديريت خدمات بهداشتي و درماني)
-فيلد تحقيقاتي:Health Efficiency- Health Quality Improvment
تلفن: 6-2340774 و 2340039 داخلی (225)  
Email :
hatamn@sums.ac.ir

زهرا كاوسي(دکترای مديريت خدمات بهداشتي و درماني)
CV
 تلفن :6-2340774 و 2340039 داخلی(234 ) 
  Email :
zkavosi@yahoo.com

 

 ركسانا شريفيان (دكتراي تخصصي رشته مديريت اطلاعات بهداشتي درمان)
CV 
- فيلد تحقيقاتي : نظام گروههاي مرتبط تشخيصي (DRG)  
تلفن:    6-2340774 و 2340039

محترم نعمت اللهي (  دكتراي تخصصي رشته مديريت اطلاعات بهداشتي درماني)  
CV
- فيلد تحقيقاتي :   حقوق بيمار
تلفن:    6-2340774 و 2340039   
Email : nemat@sums.ac.ir
 

زهرا محمودزاده ثاقب ( دانشجوی دکتری تخصصی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ) 
CV
- فیلد تحقیقاتی : سیستمهای کدگذاری - تله مدسین
تلفن:    6-2340774 و 2340039     
Email : mahmoodz@sums.ac.ir

محمودرضا پيروي(دكتراي تخصصي رشته مديريت سلامت در بلايا)

CV

- فیلد تحقیقاتی : اورژانس هاي پيش بيمارستاني و حوادث غير مترقبه
تلفن:    6-2340774    

Email : peyravi110@gmail.com

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-7 9:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ