ازهرا كاوسي(دکترای مديريت خدمات بهداشتي و درماني)
 تلفن :6-2340774 و 2340039 داخلی(234 ) 
  Email :zkavosi@yahoo.comعضا هيئت علمي دانشكده


 


 فرهاد لطفی
(دکترای اقتصاد سلامت)

Email :lotfifarhad@gmail.com
CV

دکتر خسرو كشاورز(دكتراي اقتصاد دارو) 

cv

 
Email  : khkeshavarz2007@gmail.com 


محسن بياتي(دكتراي اقتصاد سلامت) 

cv
فیلد تحقیقاتی : اقتصاد سنجی-عدالت در سلامت -سنجش کارایی در بخش سلامت- اقتصاد نیروی کار در بخش سلامت

 
Email  :m-bayati@alumnus.tums.ac.ir


رامين روانگرد (دکترای مديريت خدمات بهداشتي و درماني)
CV

تلفن : 2340774-6 داخلي (230)و فاكس  2340039
Email :ravangard@sums.ac.ir


 


علی کشتکاران
)دکترای مديريت منابع و رفتار سازمانی)

CV
 
- فیلد تحقیقاتی :مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی - مدیریت بیمارستانی
 
تلفن: 6-2340774 و 2340039 داخلی (203)
Email:
  keshtkaa@sums.ac.ir
 

ناهيد حاتم(دكتراي مديريت خدمات بهداشتي و درماني)
-فيلد تحقيقاتي:Health Efficiency- Health Quality Improvment
تلفن: 6-2340774 و 2340039 داخلی (225)  
Email :
hatamn@sums.ac.ir

 
محمد امین بهرامی
مرتبه علمی :دانشیار

cv
تلفن: 32340774-6 داخلی (235
)
فیلد تخصصی : بازاریابی مراقبت های سلامت
مدیریت عملکرد در نظام سلامت

Email :aminbahrami1359@gmail.com 
  

 ركسانا شريفيان (دكتراي تخصصي رشته مديريت اطلاعات بهداشتي درمان)
CV 
- فيلد تحقيقاتي : نظام گروههاي مرتبط تشخيصي (DRG)  
تلفن:    6-2340774 و 2340039


زهرا محمودزاده ثاقب ( دانشجوی دکتری تخصصی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ) 
CV
- فیلد تحقیقاتی : سیستمهای کدگذاری - تله مدسین
تلفن:    6-2340774 و 2340039     
Email : mahmoodz@sums.ac.ir
 
  

محمودرضا پيروي(دكتراي تخصصي رشته مديريت سلامت در بلايا)

CV

- فیلد تحقیقاتی : اورژانس هاي پيش بيمارستاني و حوادث غير مترقبه
تلفن:    6-2340774    

Email : peyravi110@gmail.com


 
ریتا رضایی ( دکترای مدیریت آموزش اطلاعات)
فیلد تحقیقاتی: مدیریت اطلاعات داده ها- آموزش از راه دور -ارزشیابی سیستم های اطلاعاتی - د

Email : ritarezaee@sums.ac.ir
تلفن: 32340774-8 داخلی 242

cv


اعظم اصلانی(دکترای انفورماتیک پزشکی)
cv
فیلد تحقیقاتی : سیستم های تصمیم یار،انفورماتیک مشتری محور،سلامت همراه

 Email:aslaniaz@sums.ac.ir
تلفن: 32340774-8 داخلی 223     (  پيوند باستاني (دكتراي مديريت خدمات بهداشتي درماني 

cv
تلفن: 32340774-6 داخلی (272)
فیلد تحقیقاتی : مدیریت اقتصاد و سیاستگذاری  دارو
تامین مالی، بیمه سلامت و خرید راهبردی خدمات سلامت

Email :bastanip@sums.ac.ir 
سجاد دلاوری (دكتراي سیاستگذاری سلامت )
مرتبه علمی :استادیار

cv
تلفن: 32340774-6 داخلی (230
)
فیلد تحقیقاتی : منابع انسانی سلامت
Email :sajadd@gmail.com 
 
 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-1-24 12:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ