فرايند نقل و انتقالات
 


1. قبل از هر چیز دانشجو می بایست مقررات مربوطه به قسمت نقل و انتقالات را در آئین نامه آموزشی دوره¬های کاردانی و کارشناسی بدقت مطالعه نماید.
2. نقل و انتقالات بر اساس آئین¬نامه آموزشی در طول سال یک مرتبه بیشتر انجام نمی پذیرد بنابراین دانشجو می بایست در تاریخهای مذکور که از 15/3/  لغایت 15/4/ هر سال می باشد جهت امر مذکور مراجعه و اقدام نماید.
3. چنانچه دانشجو حائز شرایط نقل و انتقالات باشد می بایستی جهت دریافت فرمهای مربوطه به امور آموزش دانشکده مراجعه و فرم مربوط را دریافت دارند. 
4. پس از دریافت فرم مذکور می بایستی آن را تکمیل نموده و جهت ارسال به اداره کل آموزش دانشگاه به آموزش دانشکده ارائه نماید.
5. تصمیم گیری در مورد نقل و انتقالات در کمسیون نقل و انتقالات انجام می گیرد.
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-6-7 13:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ