خدمات قابل ارائه در واحد استعدادهای درخشان

1- بررسی و انجام امور مربوط به دانشجویان دارای عملکرد درخشان و معرفی به دفتر استعداد درخشان دانشگاه

2- بررسی و انجام امور مربوط به جشن دانش وپویش

3- بررسی وانجام امور مربوط به معرفی دانشجوی نمونه کشوری

 4- بررسی و انجام امور مربوط به معرفی دانشجوی نمونه شاهد و ایثارگر

5- بررسی و انجام امور مربوط به نخبگان و تسهیلات ادامه تحصیل دانشجویان عضو و هدایت دانشجویان جهت عضویت بنیاد ملی نخبگان

6- تعیین ده درصد اول دانشجویان هر کلاس در پایان هرنیمسال تحصیلی 

 

7- اطلاع رسانی وثبت نام از دانشجویان داوطلب المپیاد دانشجویی

8- همکاری درمراسم  (university open day) روز معرفی توانمندی های دانشکده
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-28 13:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ