بدينوسيله بند 2 مصوب مستخرج از صورتجلسه مورخ 14/9/91 هيأت مميزه دانشگاه به شرح زير جهت آگاهي و اقدام لازم اعلام مي گردد.

بند 2: مقرر گرديد مجدد از طريق آن معاونت به معاونين پژوهشي دانشكده ها و گروه هاي آموزشي ضرورت رعايت اخذ مجوز كميته اخلاق در پژوهش براي كليه پژوشهاي اعضاي هيأت علمي داشتن مجوز آن كميته براساس مقررات ضرورت دارد.

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-9-27 13:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ