احتراماً،به استحضار ميرساند متاسفانه عليرغم مكاتبات متعدد اين معاونت مبني بر رعايت درج موضوع استخراج مقاله از پايان نامه هاي دانشجويي به همراه شماره گرانت مربوطه در قسمت تقدير و تشكر مقالات هنوز هم دربسياري از مقالات ارسال شده به اين معاونت موضوع پيش گفت رعايت نگرديده است كه اين موضوع در امتيازات آن دانشكده موثر خواهد بود .   مجدداً متذكر مي شود با توجه به حساسيت موضوع براي اين معاونت و دانشگاه،لازم است  اين مساله  مورد تاكيد قرار گيرد تا در سال 91 شاهد اين نقصان نباشيم.
در ذيل نمونه فارسي و انگليسي نحوه قيد درج مقاله در قسمت تقدير و تشكر مقالات ارسال مي گردد.
 
نمونه  فارسي
تقدير وتشكر
اين مقاله برگرفته از پايان نامه دانشجويي آقاي/ خانم ........................... مي باشد و به شماره ي طرح .................. توسط معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه علوم پزشكي شيراز حمايت مالي گرديده است كه بدينوسيله تقدير و تشكر مي گردد.
نمونه  انگليسي

Acknowledgments
The Present Article was Extracted from the thesis written by  ......................... and financially supported by Shiraz University of Medical Sciences Grant No .... .
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-9-27 12:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ