مدرسین و اعضاء هیئت علمی

 دكتر ركسانا شريفيان (دكتراي تخصصي مديريت اطلاعات بهداشتي درماني)

 CV
   
فيلد تحقيقاتي: نظام گروههاي مرتبط تشخيصي (DRG)

Email:
sharifianr@sums.ac.ir

تلفن:  8-32340774  داخلي 224


 
دكتر محترم نعمت اللهي (دكتراي تخصصي مديريت اطلاعات بهداشتي درماني)

CV

فيلد تحقيقاتي: حقوق بيمار

   Email: nemat@sums.ac.ir

تلفن:  8-32340774  داخلي 223دكتر زهرا محمودزاده ثاقب (دكتراي تخصصی مديريت اطلاعات بهداشتي درماني)

CV

فیلد تحقیقاتي: سيستم هاي اطلاعات بهداشتي - پزشكي از راه دور - سیستم های کدگذاری 

 
Email: mahmoodz@sums.ac.ir

تلفن:  8-32340774 داخلي 238

 

فروزنده احمدزاده (كارشناس ارشد آموزش مدارك پزشكي)

CV

فيلد تحقيقاتي: سيستم هاي اطلاعاتي در واحدهاي بهداشتي ودرماني

Email: Ahmadzadeh@sums.ac.ir

تلفن:  8-32340774 داخلي 221


   افسانه دانيالي (كارشناس ارشد آموزش مدارك پزشكي) 

 
CV

فيلد تحقيقاتي: ارگونومي - مديريت بخش مدارك پزشكي

Email: 
adanialy@sums.ac

تلفن:   8-32340774 داخلي 222

فريبا فرهمند (كارشناس ارشد آموزش مدارك پزشكي) 

CV

فيلد تحقيقاتي: عملكرد واحدهاي پذيرش در بيمارستانهاي آموزشی

Email: 
scmngdoc@sums.ac.ir

تلفن:  8-32340774 داخلي 227

حميده خرمندار (كارشناس ارشد آموزش مدارك پزشكي) 

CV 

فيلد تحقيقاتي: امنيت ومحرمانگي اطلاعات

 Email : kharmandar@sums.ac.ir

تلفن:  8-32340774  داخلي 285
 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-8-5 10:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ