مدرسین واعضاء گروه مدیریت

 

 علی کشتکاران (دکترای مديريت منابع و رفتار سازماني)
مرتبه علمی : استاد
CV

 - فیلد تحقیقاتی :مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی - مدیریت بیمارستانی

تلفن: 6-2340774 و 2340039 داخلی (239)
Email:keshtkaa@sums.ac.ir
 

ناهيد حاتم(دكتراي مديريت خدمات بهداشتي و درماني)
مرتبه علمی : استاد
CV
فيلد تحقيقاتي: Health Efficiency- Health Quality Improvment
تلفن: 6-2340774 و 2340039 داخلی (226)
Email:hatamn@sums.ac.ir
 

زهرا كاوسي(دکترای مديريت خدمات بهداشتي و درماني)    
مرتبه علمی : دانشیار
CV


ویدا کشتکاران (کارشناس ارشد پرستاری آموزش بهداشت جامعه)
مرتبه علمی : مربی
CV
فيلد تحقيقاتي:بهداشت مادر وكودك- برنامه ريزي – بهداشت خانواده
تلفن: 6-2340774 و 2340039 داخلی ( 232)
Email : vkeshtkar@sums.ac.ir
 

عرفان خوارزمی(دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)
مرتبه علمی : مربی
CV
فيلد تحقيقاتي :تحقيق در عمليات – رفتار سازماني
تلفن:6-2340774 و 2340039 داخلی (226 ) 
Email:ekharazmi@sums.ac.ir

 
رامين روانگرد (دکترای مديريت خدمات بهداشتي و درماني)
مرتبه علمی : دانشیار
CV
فیلد تخصصی : اقتصاد و مدیریت
تلفن : 2340774-6 داخلي (234)و فاكس  2340039
Email :ravangard@sums.ac.ir

 
محمد امین بهرامی
مرتبه علمی :دانشیار

cv
تلفن: 32340774-6 داخلی (235
)
فیلد تخصصی : بازاریابی مراقبت های سلامت
مدیریت عملکرد در نظام سلامت

Email :aminbahrami1359@gmail.com 
 
 
   
سجاد دلاوری (دكتراي سیاستگذاری سلامت )
مرتبه علمی :استادیار

cv
تلفن: 32340774-6 داخلی (230
)
فیلد تحقیقاتی : منابع انسانی سلامت
Email :sajadd@gmail.com 
 


        
پيوند باستاني (دكتراي مديريت خدمات بهداشتي درماني )
مرتبه علمی :دانشیار

تلفن: 32340774-6 داخلی (272)
فیلد تحقیقاتی : مدیریت اقتصاد و سیاستگذاری  دارو
تامین مالی، بیمه سلامت و خرید راهبردی خدمات سلامت

Email :bastanip@sums.ac.ir 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-1-24 10:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ