مدرسین واعضاء گروه مدیریت

امید براتي (دکتراي مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)
cv

Email :
  barati@sums.ac.ir
 


 علی کشتکاران (دکترای مديريت منابع و رفتار سازماني)

CV

 - فیلد تحقیقاتی :مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی - مدیریت بیمارستانی

تلفن: 6-2340774 و 2340039 داخلی (203)
Email : 
keshtkaa@sums.ac.ir
 

ناهيد حاتم(دكتراي مديريت خدمات بهداشتي و درماني)
CV
فيلد تحقيقاتي: Health Efficiency- Health Quality Improvment
تلفن: 6-2340774 و 2340039 داخلی (225)
Email :
hatamn@sums.ac.ir


زهرا كاووسي(دکترای مديريت خدمات بهداشتي و درماني)    
CV
فیلد تخصصی : ارزیابی عملکرد نظام سلامت -هزینه های کمرشکن و فقر زدایی- عدالت در سلامت
 تلفن :6-2340774 و 2340039 داخلی(234 )
Email :  kavosiz@sums.ac.ir

ویدا کشتکاران (کارشناس ارشد پرستاری آموزش بهداشت جامعه)
CV
فيلد تحقيقاتي:بهداشت مادر وكودك- برنامه ريزي – بهداشت خانواده
تلفن: 6-2340774 و 2340039 داخلی ( 232)
Email : vkeshtkar@sums.ac.ir
 

عرفان خوارزمی(کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)
CV
فيلد تحقيقاتي :تحقيق در عمليات – رفتار سازماني
تلفن:6-2340774 و 2340039 داخلی (204 ) 
Email:
ekharazmi@sums.ac.ir

 
رامين روانگرد (دکترای مديريت خدمات بهداشتي و درماني)
CV
فیلد تخصصی : اقتصاد و مدیریت
تلفن : 2340774-6 داخلي (230)و فاكس  2340039
Email :ravangard@sums.ac.ir

 
 


        
پيوند باستاني (دكتراي مديريت خدمات بهداشتي درماني )

cv
تلفن: 32340774-6 داخلی (272)
فیلد تحقیقاتی : مدیریت اقتصاد و سیاستگذاری  دارو
تامین مالی، بیمه سلامت و خرید راهبردی خدمات سلامت

Email :bastanip@sums.ac.ir 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-19 10:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ