اعضاء هیات علمی
 

 

 

دکتر فرهاد لطفی

 

مرتبه علمی: استادیار

رشته: اقتصاد سلامت
 
 

فیلد تحقیقاتی: تحلیل هزینه  در بخش سلامت، عدالت در نظام سلامت، کارایی و بهره وری در نظام سلامت، اقتصادسنجی

CV

تلفن: 07132340774- داخلی 201، فاکس 07132340039

Email :lotfifarhad@gmail.com
 

  

دکتر محسن بیاتی

 

مرتبه علمی: استادیار

رشته: اقتصاد سلامت


فیلد تحقیقاتی: اقتصادسنجی، عدالت در سلامت، اقتصاد نیروی کار بخش سلامت، سنجش کارایی در بخش سلامت
 

  
 

تلفن: 07132340774- داخلی 248، فاکس 07132340039

 Email: bayatim66@gmail.com, bayatim@sums.ac.ir

   

دکتر خسرو کشاورز

 

 

مرتبه علمی: استادیار
رشته: اقتصاد و مدیریت دارو

 فیلد تحقیقاتی: ارزیابی اقتصادی در بخش سلامت، ارزیابی فناوری سلامت، هزینه یابی در بخش سلامت
cv

تلفن: 07132340774- داخلی 266، فاکس 07132340039

Email: khkeshavarz2007@gmail.com  
 

 

 

  

  

دکتر زهرا کاوسی

 

مرتبه علمی: دانشیار

رشته: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

فیلد تحقیقاتی: ارزیابی عملکرد نظام سلامت، عدالت در سلامت

 

CV
 

تلفن: 07132340774- داخلی 234، فاکس 07132340039

 Email: kavosiz@sums.ac.ir
  
 

دکتر رامین روانگرد

 

مرتبه علمی: دانشیار

رشته: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

فیلد تحقیقاتی:

CV

تلفن: 07132340774- داخلی 248، فاکس 07132340039

 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-1 9:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ