برگزاری کارگاه spss پیشرفته

کارگاه spssپیشرفته در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، با توجه به اهمیت آشنایی دانشجویان مقاطع مختلف با نرم افزار های آماری کارگاه SPSS مقدماتی در روز چهارشنبه 18اردیبهشت ماه با همکاری دفتر استعداد درخشان و کمیته تحقیقات دانشجویی در کلاس کامپیوتر دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی برگزار گردید.

در این کارگاه که توسط فاطمه صالحی دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت برگزار گردید؛ مباحثی از قبیل آشنایی با تست های سنجش نرمالیتی داده ها، شیوه های سنجش نرمال بودن داده ها از طریق نمودارهای هیستوگرام - QQPLOT و boxlot و مفهوم چولگی و کشیدگی، آزمون فرض و مفهوم آن، آزمونهای آماری One sample t test  ، آنالیز واریانس ، in depended t test ، ترسیم نمودارهای اختصاصی برای متغیرهای کمی و کیفی، ( pie chart – bar chart – Histogram- box plot )،

رسم جدول توزیع فراوانی برای متغیرهای کیفی و محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای کمی به دانشجویان آموزش داده شد.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1398-2-24 9:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ