کارگاه ارتباطات خطر در حوادث و بلایا برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، روز دوشنبه نوزدهم آذرماه، گروه سلامت در بلایا دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، کارگاه ارتباطات خطر درحوادث و بلایا را برگزار نمود.

در ابتدا دکتر «لیلا محمدی نیا»، ضمن تبیین مفهوم ارتباط و فرآیند انتقال پیام به اهمیت ارتباط خطر و درک خطر اشاره کرد و نقش رسانه، عملکرد رسانه در حوادث اخیر، ارزیابی ارتباطات خطر در زلزله کرمانشاه را به بحث و گفتگو گذاشت.

دکتر «محمدی نیا» بیان کرد:ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ حوادث و بلایا اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ از اﺑﺘﺪا ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻴﻦ و ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ.


 

 
 
 
 
 
 
 

«مهرناز ده بزرگی»، کارشناس Edo دانشکده بهداشت، با سابقه بیش از یک دهه در اورژانس و دیسپچ فرایند ارتباطات در حوادث و بلایا، سیستم های سخت افزاری مخابراتی و تجارب اورژانس استان فارس در این زمینه را با مثال های عینی توضیح داد.

وی بیان کرد: در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ حوادث و بلایا ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺟﺰاي طرح های ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺻﺤﻴﺢ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎء در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ حوادث و بلایا ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-2 16:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ